මුහුදුබඩ මාර්ගයේ දුම්රිය ප්‍රමාදයක් ගැන දැනුම් දීමක්

මුහුදුබඩ මාර්ගයේ දුම්රිය ප්‍රමාදයක් ගැන දැනුම් දීමක්

මුහුදුබඩ මාර්ගයේ දුම්රිය ප්‍රමාදයක් ඇතිවිය හැකි බව දුම්රිය ගමනාගමන අධිකාරීවරයා දැනුම්දෙයි.

කොල්ලුපිටිය සහ බම්බලපිටිය අතර පීල්ලක් කැඩීයාම හේතුවෙන් මෙලෙස දුම්රිය ප්‍රමාදයක් සිදු වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

Share This