මුහුදුබඩ මාර්ගයේ දුම්රිය ප්‍රමාදයක්

මුහුදුබඩ මාර්ගයේ දුම්රිය ප්‍රමාදයක්

මුහුදුබඩ මාර්ගයේ දුම්රිය ප්‍රමාදයක් සිදුව ඇති බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම්දෙයි.

කොළඹ කොටුව සහ වැල්ලවත්ත අතර සංඥා දෝෂයක් ඇතිවීම හේතුවෙන් මෙම ප්‍රමාදය සිදුව ඇත.

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )