යාපනයේ දූපත් 03කට විදුලිය දෙන්න ඉන්දියාවෙන් ආධාර

යාපනයේ දූපත් 03කට විදුලිය දෙන්න ඉන්දියාවෙන් ආධාර

යාපනයේ දූපත් 03ක හයිබ්‍රිඩ් පුනර්ජනනීය බලශක්ති පද්ධති ස්ථාපනය කිරීම සඳහා අදාළ ගිවිසුම් අද (01) අත්සන් කළ බව ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය සදහන් කරයි.

ඒ සඳහා ඉන්දීය රජය විසින් අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 10.995ක ප්‍රදානයක් සිදු කර ඇත.

මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඩෙල්ෆ්, අනලතිව් සහ නයිනතිව් යන දූපත් සඳහා 2025 මාර්තු වනවිට විදුලිබලය සැපයීමට නියමිතය.

සුළං බලයෙන් කිලෝවොට් 530ක්, සූර්ය බලයෙන් කිලෝවොට් 1700ක්, විද්‍යුත් කෝෂ හරහා කිලෝවොට් 2400ක් සහ ඩීසල් යොදාගෙන කිලෝවොට් 2500ක් උත්පාදනය කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය, ශ්‍රී ලංකා රජය සහ M/s. U Solar Clean Energy Solutions පුද්ගලික සමාගම එකතුව මෙම ව්‍යාපෘතිය දියත් කරනු ලැබේ.

මෙම දූපත් තුනේ ජනතාවගේ බලශක්ති අවශ්‍යතා සපුරාලීම අරමුණු කරගත් ව්‍යාපෘතිය, ඉන්දීය රජයේ (GOI) ප්‍රදාන ආධාර හරහා ක්‍රියාත්මක වේ. මෙම දෙමුහුන් ව්‍යාපෘතිය මඟින් සූර්ය සහ සුළං යන දෙකම ඇතුළුව විවිධ ආකාරයේ බලශක්ති ඒකාබද්ධ කර, ධාරිතා ප්‍රශස්ත කිරීම සඳහා යොදා ගනී.

2023 ජූලි මාසයේදී ජනාධිපති එච්.ඊ.රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ඉන්දීය සංචාරයේදී සම්මත කරගත් ඉන්දු-ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික හවුල්කාරිත්ව දැක්ම ලේඛනයේ බලශක්ති ක්ෂේත්‍රය ප්‍රමුඛතා අංශයක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත. ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයේ බහු නිෂ්පාදන ද්වි-මාර්ග තෙල් නල මාර්ගය මේ වන විට සාකච්ඡා වෙමින් පවතී.

යාපනයේ දූපත් 03කට විදුලිය දෙන්න ඉන්දියාවෙන් ආධාර

යාපනයේ දූපත් 03ක හයිබ්‍රිඩ් පුනර්ජනනීය බලශක්ති පද්ධති ස්ථාපනය කිරීම සඳහා අදාළ ගිවිසුම් අද (01) අත්සන් කළ බව ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය සදහන් කරයි.

ඒ සඳහා ඉන්දීය රජය විසින් අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 10.995ක ප්‍රදානයක් සිදු කර ඇත.

මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඩෙල්ෆ්, අනලතිව් සහ නයිනතිව් යන දූපත් සඳහා 2025 මාර්තු වනවිට විදුලිබලය සැපයීමට නියමිතය.

සුළං බලයෙන් කිලෝවොට් 530ක්, සූර්ය බලයෙන් කිලෝවොට් 1700ක්, විද්‍යුත් කෝෂ හරහා කිලෝවොට් 2400ක් සහ ඩීසල් යොදාගෙන කිලෝවොට් 2500ක් උත්පාදනය කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය, ශ්‍රී ලංකා රජය සහ M/s. U Solar Clean Energy Solutions පුද්ගලික සමාගම එකතුව මෙම ව්‍යාපෘතිය දියත් කරනු ලැබේ.

මෙම දූපත් තුනේ ජනතාවගේ බලශක්ති අවශ්‍යතා සපුරාලීම අරමුණු කරගත් ව්‍යාපෘතිය, ඉන්දීය රජයේ (GOI) ප්‍රදාන ආධාර හරහා ක්‍රියාත්මක වේ. මෙම දෙමුහුන් ව්‍යාපෘතිය මඟින් සූර්ය සහ සුළං යන දෙකම ඇතුළුව විවිධ ආකාරයේ බලශක්ති ඒකාබද්ධ කර, ධාරිතා ප්‍රශස්ත කිරීම සඳහා යොදා ගනී.

2023 ජූලි මාසයේදී ජනාධිපති එච්.ඊ.රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ඉන්දීය සංචාරයේදී සම්මත කරගත් ඉන්දු-ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික හවුල්කාරිත්ව දැක්ම ලේඛනයේ බලශක්ති ක්ෂේත්‍රය ප්‍රමුඛතා අංශයක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත. ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයේ බහු නිෂ්පාදන ද්වි-මාර්ග තෙල් නල මාර්ගය මේ වන විට සාකච්ඡා වෙමින් පවතී.

Share This