ධීවර සංස්ථාවට නව සභාපතිවරයෙක්

ධීවර සංස්ථාවට නව සභාපතිවරයෙක්

ලංකා ධීවර සංස්ථාවේ නව සභාපතිවරයා ලෙස දකුණු පළාත් සභා හිටපු ඇමැතිවරයකු වූ ඩී.වී.උපුල් මහතා පත් කර ඇත.

ධීවර හා ජලසම්පත් අමාත්‍ය ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා විසින් මෙම පත් කිරීම සිදුකර තිබේ.

නව සභාපතිවරයා හිටපු ධීවර අමාත්‍ය සහ වත්මන් ඛනිජ තෙල් සම්පත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩී.වී චානක මහතාගේ පියා වේ.

Share This