එක් පුද්ගලයෙකුගේ මාසික වියදම ඉහළට

එක් පුද්ගලයෙකුගේ මාසික වියදම ඉහළට

නිල දරිද්‍රතා රේඛාව අනුව එක් පුද්ගලයෙකුගේ මාසික වියදම ඉහළ ගොස් ඇති බව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

මේ වසරේ ජනවාරි මාසය තුළ එක් පුද්ගලයෙකුට මූලික අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා මසකට අවශ්‍ය අවම වියදම රුපියල් 17,014ක් ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බව එම දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දෙනවා.

පසුගිය වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේදී එම අගය සටහන් වී ඇත්තේ රුපියල් 16,524ක් ලෙසයි.

එක් පුද්ගලයෙකුට තම මූලික අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම සඳහා මසකට වැය වන මුදල දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් ගණන් බලා තිබෙනවා.

ඒ අනුව වැඩිම වියදමක් දැරීමට සිදුව ඇත්තේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ ජීවත් වන පුද්ගලයින්ට බව එහි සඳහන්.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ඒක පුද්ගල මාසික වියදම රුපියල් 18,350ක් වන අතර ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ 18,256ක් සහ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ 17,892ක් ලෙස සටහන් වී තිබෙනවා.

මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් අවම ඒක පුද්ගල වියදම වාර්තා වන අතර එය 16,268ක් බව එම දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළා.

Share This