නානකාමරයට කොස්තාපල් ගෙන්නා ගත් පොලිස් නෝනා ගෙදර යවයි

නානකාමරයට කොස්තාපල් ගෙන්නා ගත් පොලිස් නෝනා ගෙදර යවයි

පොලිස් නිලධාරිනියන්ගේ තනිකඩ භට නිවාසයේ නාන කාමරයක් තුළට පොලිස් කොස්තාපල්වරයකු ගෙන්වා ගෙන හසු වූ පොලිස් කොස්තාපල්වරියකගේ වැඩ තහනම් කර ඇත.

මෙම පොලිස් නිලධාරිනිය කිරිබත්ගොඩ පොලිස් ස්ථානයේ තනිකඩ භ​ට නිවාසයේ නාන කාමරය තුළදී ඉකුත් 12 දා අලුයම් කාලයේ එම පොලිසියේම ආධුනික කොස්තාපල්වරයකු සමග සිටියදී වෙනත් නිලධාරිනියකට හසුවී ඇත.

මේ අනුව කැලණිය පොලිස් අධිකාරීවරයා විසින් විනය වි​රෝධී ක්‍රියාව සම්බන්ධව පරීක්ෂණයක් පවත්වා අදාළ කොස්තාපල්වරියගේ රාජකාරි වැඩ තහනම් කර ඇත.

Share This