පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරීන් 3,800ගේ හිඟයක්

පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරීන් 3,800ගේ හිඟයක්

දිවයිනේ පවතින පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරීන් ගේ හිඟයක් ඇති වී තිබෙන බව වාර්තා වේ.

ඒ හේතුවෙන් මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය සේවාව අවදානමකට ලක් ව ඇති බව පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරීන් ගේ සංගමය අවධාරණය කරයි.

එහි සභාපති දේවිකා කොඩිතුවක්කු මහත්මිය සඳහන් කළේ ,පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරීන් 3,800 දෙනෙකු ගේ හිඟයක් මේ වන විට පවතින බවයි.

Share This