ජල සම්පාදනෙන් ඉල්ලීමක්

ජල සම්පාදනෙන් ඉල්ලීමක්

ජල ඉල්ලුම ඉහළ යෑම නිසා ජලය පරිස්සමින් පාවිච්චි කරන ලෙස ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පාරිභෝගික ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

මෙම තත්වය හේතුවෙන් ජල සැපයුමේ පීඩනය අඩුවීමක් හෝ ජල සැපයුම අඩාල වියහැකි බවත් ඒ හේතුවෙන් ජලය රැස්කර පාවිච්චි කළ යුතු බවත් ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසයි.

Share This