රන් මිල පහළට

රන් මිල පහළට

පසුගිය සතියට සාපේක්ෂව අද(28) දිනයේ රන් මිල ඉතාමත් සුළු වශයෙන් පහළ යෑමක් දක්නට ලැබේ.

ඒ අනුව අද රන් මිල සටහන පහතින්,

රන් අවුන්සය – රු.621,704.00

කැරට් 24 ග්‍රෑම් 1 – රු.21,930.00

කැරට් 24 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) – රු.175,650.00

කැරට් 22 ග්‍රෑම් 1 – රු.20,110.00

කැරට් 22 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) – රු.160,850.00

කැරට් 21 ග්‍රෑම් 1 – රු.19,190.00

කැරට් 21 ග්‍රෑම් 8 (පවුම්1) – රු.153,550.00

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )