රත්‍රන් මිල ඉහළට

රත්‍රන් මිල ඉහළට

පසුගිය සතියට සාපේක්ෂව අද (12) දිනයේ රත්‍රන් මිල තරමක් ඉහළ ගොස් තිබේ.

ඒ අනුව, නව රන් මිල සටහන පහතින් දැක්වේ.

රන් අවුන්සය – රු.580,611.00

කැරට් 24 ග්‍රෑම් 1 – රු.20,490.00

කැරට් 24 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) – රු.163,850.00

කැරට් 22 ග්‍රෑම් 1 – රු.18,790.00

කැරට් 22 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) – රු.150,300.00

කැරට් 21 ග්‍රෑම් 1 – රු.17,930.00

කැරට් 21 ග්‍රෑම් 8 (පවුම්1) – රු.143,450.00

 

 

Share This