අතරමැදි ශ්‍රේණිවලට ළමුන් ඇතුළත් කිරීම ගැන නිවේදනයක්

අතරමැදි ශ්‍රේණිවලට ළමුන් ඇතුළත් කිරීම ගැන නිවේදනයක්

ජාතික පාසල්වල අතරමැදි ශ්‍රේණිවලට ළමුන් ඇතුළත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

ජාතික පාසල්වල 2 සිට 4 හා 7 සිට 10 යන අතරමැදි ශ්‍රේණිවල පන්ති සඳහා ළමුන් ඇතුළත් කිරීමේ දී අදාළ චක්‍රලේඛන අනුව කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් මෙම මස 21 දිනෙන් පසු ජාතික පාසල් දැනුම්වත් කරන බව එහි සඳහන් වේ.

එතෙක් ජාතික පාසල්වල අතරමැදි ශ්‍රේණි සඳහා ළමුන් ඇතුළත් කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් ලිපි නිකුත් කරනු නොලබන බව එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වේ.

Share This