ඩොලරයේ සුළු වැඩිවීමක්

ඩොලරයේ සුළු වැඩිවීමක්

එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල සුළු වශයෙන් අවප්‍රමාණය වී තිබේ.

ඒ අනුව, අද එක්සත් ජනපද ඩොලරයක ගැනුම් අනුපාතිකය රු.300.65ක් වන අතර විකුණුම් මිල රු. රු.314.08 ක් ලෙස දැක්වුණි.

ඊයේ (18) දිනයේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ අගය රු.300න් පහළ අගයක් දක්වා අඩු වී තිබුණි.

Share This