මේ මස සිට තවත් පිරිසකට දීමනාවක්

මේ මස සිට තවත් පිරිසකට දීමනාවක්

‘සමෘද්ධි’ ප්‍රතිලාභ ලැබූ ආයතන ගතව සිටින පුද්ගලයින් 16,146 කට ජනවාරි මාස සිට රුපියල් 2,000 ක දීමනාවක් පිරිනැමීමට තීරණය කර ඇති බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ෂෙහාන් සේමසිංහ මහතා පවසයි.

පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන හිමිවරු, ළමා නිවාස, වැඩිහිටි නිවාස සහ සුරැකුම් මාධ්‍යානවල සිටින අබාධිත පුද්ගලයන්ට මෙම දීමනාව හිමිවන බව ෂෙහාන් සේමසිංහ මහතා සමාජ මාධ්‍ය පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

Share This