දුම්රිය ප්‍රමාදයක් ගැන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් දැනුම් දීමක්

දුම්රිය ප්‍රමාදයක් ගැන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් දැනුම් දීමක්

දුම්රිය නියාමකවරයෙක් සහ මාළිගාවත්ත අංගනයේ සේවකයෙකු අතර හටගත් ගැටුමක් හේතුවෙන් නියාමකවරුන් දුම්රිය අංගනය වෙත යාම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම හේතුවෙන් දුම්රිය ප්‍රමාදයක් ඇති විය හැකි බව වාර්තා වෙයි.

මේ හේතුවෙන් මාළිගාවත්ත දුම්රිය අංගනයෙන් ගමන් ආරම්භ කරන දුම්රිය ප්‍රමාදයක් සිදුවිය හැකි බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

කෙසේ වෙතත් මෙම ගැටලුව විසඳීම සඳහා මේ වන විට දුම්රිය බලධාරීන් සහ වෘත්තීය සමිති අතර සාකච්ඡාවක් පැවැත්වෙන බව සඳහන් වෙයි

Share This