ආනයනික අර්තාපල් බද්ද තවත් මාස 04කට දීර්ඝ කෙරේ

ආනයනික අර්තාපල් බද්ද තවත් මාස 04කට දීර්ඝ කෙරේ

ආනයනික අර්තාපල් සඳහා පනවා ඇති විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්ද තවත් මාස 04ක කාලයක් සඳහා දීර්ඝ කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව සැප්තැම්බර් මස 08 වැනි දින සිට ඉදිරි මාස 04ක කාලයට ද ආනයනික අර්තාපල් සඳහා වූ විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්ද ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි.

මුදල් අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන තිබිණේ, ආනයනික අර්තාපල් සඳහා මේ වසරේ මාර්තු මස 08 වැනි දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි කිලෝග්‍රෑම් 01ක් සඳහා රුපියල් 50ක විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්දක් පැනවීමටයි.

මීට පෙර අදාළ බදු පැනවීම මාස 06ක කාලයක් සඳහා සිදු කර තිබුණා.

ඒ අනුව ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනය මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් නිකුත් කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

Share This