ඉල්ලීම් ආවත් ආවට ගියාට බදු අඩුකරන්න බැහැ – බන්දුල

ඉල්ලීම් ආවත් ආවට ගියාට බදු අඩුකරන්න බැහැ – බන්දුල

උපයනවිට බද්ද අඩුකරන්නැයි කුමනාකාර ඉල්ලීම් ආවද ඒවා ඉටුකළ නොහැකි යැයි කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.

ජාත්‍යාන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග ගිවිසුම් ගත වීමේදී ක්‍රියාත්මක විය යුතු පිළිවෙළක් තිබෙන බව ද අවධිමත් ලෙස බදු අඩුකළ නොහැකි බව ද කොළඹ රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ අද පැවැති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී ඇමැතිවරයා මේ බව පැවසීය.

ජනමාධ්‍යවේදීන් ඇසූ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේය.

ජාත්‍යාන්තර මූල්‍ය අරමුදල ලෝක සම්මත බැංකු මූලධර්ම අනුව ක්‍රියාත්මක වන ආයතනයක්, එම ආයතනය සමග ගිවිසුම් ගතවීමේදී පිළිවෙළක් තිබෙනවා.

උපයනවිට බදු සම්බන්ධයෙන් කවර ඉල්ලීමක් කළත් අවිධිමත් ලෙස බදු අඩුකිරීමට හැකියාවක් නැහැ.

Share This