සියළු පාසල් අද සිට නිවාඩු

සියළු පාසල් අද සිට නිවාඩු

රජයේ සහ රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල්වල පළමු වාරයේ 02 වන අදියර අද (26) දිනයෙන් අවසන් වෙනවා.

ඒ 2022 අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය මේ වසරේ මැයි 29 සිට ජුනි 08 දක්වා පැවැත්වීම හේතුවෙන්.

පාසල් පැවැත්වීමේ තුන්වන අදියර ජුනි 12 ආරම්භ වීමට නියමිතයි.