අයවැය දෙවනවර කියවීම ඇරඹේ

අයවැය දෙවනවර කියවීම ඇරඹේ

කථානායකවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තු කටයුතු මේ වනවිට ආරම්භ වී තිබේ.

2024 අයවැය දෙවන වර කියවීමේ දෙවන දිනය අදයි.

Share This