2024 වසරේ නිවාඩු ලැබෙන දිනයන් මෙන්න

2024 වසරේ නිවාඩු ලැබෙන දිනයන් මෙන්න

එළඹෙන 2024 වසරට අදාළ රජයේ නිවාඩු දින ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ.

ඒ අනුව 2024 වසරේ නිවාඩු දින 25ක් ඇතුළත් ගැසට් නිවේදනය රාජ්‍ය පරිපාලන ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කර ඇති අතර එම ගැසට් නිවේදනය පහතින් දැක්වේ.