රන් මිල යළි ඉහළට

රන් මිල යළි ඉහළට

පසුගිය දිනවලට සාපේක්ෂව අද (02) දිනයේ රන් මිල සුළු වශයෙන් ඉහළ ගොස් තිබේ.

අද රන් මිල සටහන පහතින්,

රන් අවුන්සය – රු.652,663.00

කැරට් 24 ග්‍රෑම් 1 – රු.23,030.00

කැරට් 24 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) – රු.184,200.00

කැරට් 22 ග්‍රෑම් 1 – රු.21,120.00

කැරට් 22 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) – රු.168,900.00

කැරට් 21 ග්‍රෑම් 1 – රු.20,160.00

කැරට් 21 ග්‍රෑම් 8 (පවුම්1) – රු.161,250.00

Share This