අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කෙරේ

අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කෙරේ

දූෂණ මර්දන පනත ලබන 15 වනදා සිට බලාත්මක කරමින් අධිකරණ, බන්ධනාගාර කටයුතු හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා විසින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

එමෙන්ම අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන්ට සහාය දීමේ සහ ආරක්ෂා කිරීමේ පනතට අදාළ ගැසට් නිවේදනයද නිකුත් කර ඇති අතර එයද මේ මස 15 වනදා සිට බලාත්මකයි.