උත්සව සමය වෙනුවෙන් බිත්තර ආනයනයට කැබිනට් අනුමැතිය

උත්සව සමය වෙනුවෙන් බිත්තර ආනයනයට කැබිනට් අනුමැතිය

එළඹෙන උත්සව සමය වෙනුවෙන් ඉන්දියාවෙන් බිත්තර ආනයනය සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ලබාදී තිබෙනවා.

ඒ අනුව අප්‍රේල් මාසයේදී බිත්තර මිලියන 42ක් ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කිරීමට නියමිතයි.

Share This