අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් ගුරුවරුන්ට අනතුරු ඇඟවීමක්

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් ගුරුවරුන්ට අනතුරු ඇඟවීමක්

ස්ථාන මාරු නියෝග ක්‍රියාත්මක නොකරන ගුරුවරුන්ගේ වැටුප් අත්හිටුවන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

ස්ථාන මාරු නියෝග අනුව කටයුතු කරන ලෙස අවස්ථා කිහිපයකදීම ඔවුන් දැනුවත් කර ඇති බවයි අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ.

එහෙත් ඒ පිළිබඳ තැකීමකින් තොරව ඔවුන් තමා පෙර සිටි පාසල් වලම සේවය කරන බවට පැමිණීලි ලැබී ඇති බව අමාත්‍යාංශය පැවසුවා.

කෙසේ වෙතත් ඇතැම් ගුරුවරුන් සේවා අවශ්‍යතාව මත දැනට සිටින පාසල්වලම රඳවා ගැනීමට විදුහල්පතිවරුන් ඉල්ලීම් කර ඇති අතර එවැනි ගුරුවරුන්ට මෙම තීරණය බලාත්මක වන්නේ නැහැ.

එමෙන්ම අතිරික්ත ගුරුවරුන් සිටින පාසල්වලින් හිඟව පවතින පාසල්වලට අනියුක්ත කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක්ද මේ වනවිට ක්‍රියාත්මක බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ.

පවතින ගුරු පුරප්පාඩු පිළිබඳ සැලකිල්ලට ලක් කර මෙම තීරණය ක්‍රියාත්මක බව අමාත්‍යාංශය පැවසුවා.

Share This