ඩොලරයේ අද මිල

ශ්‍රී ලංකා රුපියල ඊයේ(28) දිනට සාපේක්ෂව අද (29) ශ්‍රී ලංකාවේ වාණිජ බැංකු වල එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව ස්ථාවරව පවතී.

මහජන බැංකුවේ එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ ගැනුම් සහ විකුණුම් අනුපාත නොවෙනස්ව රු. 315.56 සහ රු. 330.38ක් ලෙස පවතී.

කොමර්ෂල් බැංකුවට අනුව, එක්සත් ජනපද ඩොලරයක ගැනුම් අනුපාතිකය රු. 315.70ක් ලෙසත් විකුණුම් මිල රු. 328ක් ලෙස පවතී.

සම්පත් බැංකුවේ, එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ ගැනුම් සහ විකුණුම් අනුපාත රු. 317 සහ රු. 328ක් ලෙස නොවෙනස්ව පවතී.

Share This