හිඟුරක්ගොඩ ගුවන් තොටුපළ සංවර්ධනයට කැබිනට් අනුමැතිය

හිඟුරක්ගොඩ ගුවන් තොටුපළ සංවර්ධනයට කැබිනට් අනුමැතිය

හිඟුරක්ගොඩ ගුවන් තොටුපළ සංවර්ධනය කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

ගුවන් හමුදාවේ කළමනාකාරීත්වය යටතේ එම ගුවන් තොටුපළ මෙහෙයුම් කටයුතු සිදු කෙරෙන අතර එය ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන් සේවා ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව සංවර්ධනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය හඳුනාගෙන ඇති බව සඳහන්.

ඒ අනුව, එම ගුවන් තොටුපළ සඳහා ප්‍රධාන සැලැස්ම සකස් කිරීම සහ ඊට අදාළ අනෙකුත් කාර්යයන් සඳහා ගුවන් හමුදාව, සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය, සීමාසහිත ගුවන් තොටුපළ සහ ගුවන් සේවා (ශ්‍රී ලංකා) (පුද්ගලික) සමාගම මෙන්ම මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය යන ආයතනවල නියෝජිතයින්ගෙන් යුත් කමිටුවක් පත් කර තිබේ.

අදාළ කමිටුවේ නිර්දේශ පරිදි හිඟුරක්ගොඩ ගුවන් තොටුපළ අංග සම්පූර්ණ ගුවන් තොටුපළක් වශයෙන් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපතිවරයා සහ වරාය, නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවටයි මෙලෙස අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව ඇත්තේ.