දියවන්නාවේ නාඳුනන මළ සිරුරක්

දියවන්නාවේ නාඳුනන මළ සිරුරක්

පාර්ලිමේන්තු වටරවුම අසල දියවන්නා ඔයේ තිබී නාඳුනන පිරිමි පුද්ගලයෙකුගේ මළ සිරුරක් හමුව තිබේ.

Share This