බිස්කට් මිල පහලට

බිස්කට් මිල පහලට

බිස්කට් මිල අද(22) සිට 8% ක් සහ 15% ක ප්‍රමාණයකින් මිල අඩු කිරීමට බිස්කට් නිශ්පාදන සමාගම් තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව සංශෝධිත නව මිල ගණන් යටතේ බිස්කට් වෙළඳපොලට නිකුත් කිරීම ආරම්භ කර ඇති බව සමාගම් පවසයි.

Share This