2වන හා 3වන වාර සඳහා පාසල් ඇරඹෙන කාල සටහන නිකුත් වේ

2වන හා 3වන වාර සඳහා පාසල් ඇරඹෙන කාල සටහන නිකුත් වේ

2023 සඳහා 2 වන පාසල් වාරයේ 1 වන අදියර ජුලි 24 ආරම්භ වී අගෝස්තු 17 වන දින අවසන් වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසා සිටිනවා.

ඒ අනුව අගෝස්තු 18-27 දක්වා නිවාඩු ලබා දීමටයි නියමිතව ඇත්තේ.

2 වන වාරයේ 2 වන අදියර අගෝස්තු 28 සිට ඔක්තෝබර් 27 දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතයි.

3 වන වාරයේ පළමු අදියර ඔක්තෝබර් 30 සිට නොවැම්බර් 24 දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතයි.

උසස් පෙළ විභාග හේතුවෙන් නොවැම්බර් 25 සිට දෙසැම්බර් 31 දක්වා නිවාඩු ලබා දිමට නියමිත අතර තුන්වන වාරයේ දෙවන අදියර 2024 ජනවාරි 1 සිට 2024 පෙබරවාරි 16 දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතයි.