රෝසි සේනානායකට ජනපති උපදේශක තනතුරක්

රෝසි සේනානායකට ජනපති උපදේශක තනතුරක්

කොළඹ හිටපු නගරාධිපතිනි රෝසි සේනානායක මහත්මිය පළාත් පාලන කටයුතු පිළිබඳ ජනාධිපති උපදේශක ලෙස පත් කර තිබේ.

 

 

Share This