නීතිඥවරියන්ගේ ඇඳුමට සංශෝධන

නීතිඥවරියන්ගේ ඇඳුමට සංශෝධන

නීතිඥවරියන්ගේ ඇඳුමට අදාළ අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය වෙනස් කරමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

එම ගැසට් නිවේදනය පහතින්.