උප්පැන්න සහතිකයක් නොමැති අයටත් ජාතික හැඳුනුම්පත් ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙළක්

උප්පැන්න සහතිකයක් නොමැති අයටත් ජාතික හැඳුනුම්පත් ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙළක්

උප්පැන්න සහතිකයක් නොමැති වීමෙන් මෙතෙක් ජාතික හැඳුනුම්පත ලබා ගැනීමට නොහැකි වූ පුද්ගලයින්ට හැඳුනුම්පත් ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙළක් ආරම්භ කර තිබේ.

පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ කොමසාරිස් ජනරාල් ප්‍රදීප් සපුතන්ති සඳහන් කළේ, වයස අවුරුදු 40 සම්පූර්ණ වූ පුද්ගලයින් සඳහා එම වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් වෙත උපදෙස් පත්‍රිකාවක් යවා ඇති බවයි.

ඒ අනුව, යම් ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසයක ස්ථිර පදිංචිය සහිත, ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනයේ ලියාපදිංචි, වයස අවුරුදු 40 ඉක්ම වූ ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ට මේ සඳහා අයැදුම් කළ හැකි බව සඳහන් වේ.

Share This