හරක් කටාට විශේෂ ආරක්ෂාවක්

හරක් කටාට විශේෂ ආරක්ෂාවක්

රැඳවුම් නියෝග මත අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ රඳවා සිටියදි ආරක්ෂාවට සිටි විශේෂ කාර්ය බලකායේ උප පොලිස් පරීක්ෂකවරයකගේ රාජකාරි පිස්තෝලය උදුරාගෙන පලායාමට උත්සහ කළ බව කියන සිද්ධියෙන් අනතුරු හරක් කටාගේ ආරක්ෂාව තරකර ඇති බව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තු ආරංචි මාර්ග පවසයි.

විශේෂ කාර්ය බළකායේ 10 ට ආසන්න කණ්ඩායමක් ආරක්ෂාව සදහා අනුයුක්ත කර ඇති බවද පොලිස් ආරංචි මාර්ග පවසයි.

ඉකුත් (10) පස්වරුවේ හරක් කටා එහි ආරක්ෂාවට යොදා සිටි විශේෂ කාර්ය බලකායේ උප පොලිස් පරික්ෂවරයකුගේ ගිනි අවියක් උදුරාගන පලා යාමට උත්සහ කළ බව කියන සිද්ධියෙන් පසු ඔහුගේ ආරක්ෂාව තරකර ඇති බවද පොලිස් ආරංචි මාර්ග පවසයි.

Share This