පළමු ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීමේ චක්‍රලේඛය නිකුත් කෙරේ

පළමු ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීමේ චක්‍රලේඛය නිකුත් කෙරේ

2024 වසර සඳහා රජයේ පාසල්වල පළමු ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුළත් කරගැනීමේ චක්‍රලේඛය අද (13) නිකුත් කර තිබේ.

අයදුම් පත මෙතැනින්..

 

Share This