තනි සිගරට්ටුව මත අනතුරු ඇඟවීම් මුද්‍රණය කිරීම ඇරඹේ

තනි සිගරට්ටුව මත අනතුරු ඇඟවීම් මුද්‍රණය කිරීම ඇරඹේ

තනි සිගරට් මත සෘජුවම අනතුරු ඇඟවීම් මුද්‍රණය කිරීම ආරම්භ කරන ලොව පළමු රට බවට කැනඩාව පත්ව තිබෙනවා.

තරුණයින් දුම්පානය ආරම්භ කිරීමෙන් වැළකී සිටීමට සහ අනෙක් අය දුම්පානයෙන් අත්හැරීමට දිරිගැන්වීම සඳහායි මෙසේ සිදුකර ඇත්තේ.

ඉංග්‍රීසි සහ ප්‍රංශ භාෂාවෙන් වන අනතුරු ඇඟවීම්වලට “සිගරට් පිළිකා ඇති කරයි” සහ “සෑම පෆ් එකකම වස” වැනි වාක්‍ය ඛණ්ඩ ඇතුළත් වනවා.

නව රෙගුලාසි ඊයේ සිට ක්‍රියාත්මකයි.

2024 ජුලි වන විට නිෂ්පාදකයින් විසින් විකුණනු ලබන සියලුම රජ ප්‍රමාණයේ සිගරට් වල අනතුරු ඇඟවීම් සහතික කළ යුතු අතර, 2025 අප්‍රේල් වන විට සියලුම සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ සිගරට් සහ ටිපින් කඩදාසි සහ ටියුබ් සහිත කුඩා සුරුට්ටු වල අනතුරු ඇඟවීම් ඇතුළත් කළ යුතු බවයි එරට රජය දන්වා ඇත්තේ.

Calls for warning labels on individual cigarettes in Scotland | UK News |  Metro News