ලංකා බැංකුවෙන් විශේෂ දැනුම් දීමක්

ලංකා බැංකුවෙන් විශේෂ දැනුම් දීමක්

සිය පරිගණක බැංකු පද්ධතිය ආශ්‍රිතව ඇති වී තිබුණු තාක්ෂණික දෝෂය මේ වන විට යථා තත්ත්වයට පත් කර ඇති බව ලංකා බැංකුව, සිය ගනුදෙනුකාර භවතුන් වෙත දැනුම් දෙයි.

ලංකා බැංකුව වැඩි දුරටත් සඳහන් කරන්නේ, සිදු වූ අපහසුතාවයට සිය කණගාටුව ප්‍රකාශ කරන බවයි.

ලංකා බැංකුවේ සමාජ ජාල මාධ්‍ය ඔස්සේ මෙම දැනුම් දීම කර තිබේ.

Share This