විරෝධතාකරුවන්ට ජල හා කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක්

විරෝධතාකරුවන්ට ජල හා කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක්

ගුරු – විදුහල්පතිවරුන්ගේ විරෝධතාවයට පොලීසියෙන් ජල හා කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක් එල්ල කර තිබේ

 

Share This