ජනපති ජාතිය අමතා කරන විශේෂ ප්‍රකාශය – සජීවී විකාශය

ජනපති ජාතිය අමතා කරන විශේෂ ප්‍රකාශය – සජීවී විකාශය

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ජාතිය අමතා සිදු කරන විශේෂ ප්‍රකාශයේ සජීවී දර්ශන පහතින්