ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ඉල්ලා අස්වෙයි

ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ඉල්ලා අස්වෙයි

ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ නීතිඥ මනෝජ් ගමගේ එම ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව, ඊට අදාළ ලිපිය ඔහු විසින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා වෙත යොමුකර තිබේ.

අද (13) දින සිට තමා එම ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙන බව එම ලිපියේ වැඩිදුරටත් දැක්වේ.

තමා ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂවරයෙකුව සිටින කාලයේ දී ආයතනයේ උන්නතිය වෙනුවෙන් නීතිඥයෙකු ලෙස හැකි උපරිමයෙන් කටයුතු කළ අතර, අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙස ආයතනය තුළ පැවති අඩුපාඩු ගණනාවක් සම්පුර්ණ කිරීමට අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය ලෙස නිසි තීන්දු තීරණ ගත් බවත් එම ලිපිය මඟින් මනෝජ් ගමගේ මහතා අවධාරණය කර තිබේ.

එතුමා විසින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා වෙත යොමුකළ සම්පූර්ණ ලිපිය පහතින් දැක්වේ.