පිරිමි මීටර 400න් කාලිංග කුමාරට දෙවන ස්ථානය

පිරිමි මීටර 400න් කාලිංග කුමාරට දෙවන ස්ථානය

ජපානයේ පැවැත්වෙන Seiko golden grand prix මළල ක්‍රීඩා තරගාවලියේ පිරිමි මීටර 400 අවසන් තරගයේ දෙවැනි ස්ථානයට පත් වීමට කාලිංග කුමාරගේ සමත් වූණා.

ඒ, එම ඉසව්වේ තත්පර 45.57ක කාලයක් වාර්තා කරමින්.

Share This