රන් මිල අදත් ඉහළට

රන් මිල අදත් ඉහළට

ඊයේ (12) දිනට සාපේක්ෂව අද (13) දිනයේ රන් මිල තරමක් ඉහළ ගොස් තිබේ.

ඒ අනුව නව රන් මිල සටහන පහතින් දැක්වේ.

රන් අවුන්සය – රු.589,242.00

කැරට් 24 ග්‍රෑම් 1 – රු.20,790.00

කැරට් 24 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) – රු.166,300.00

කැරට් 22 ග්‍රෑම් 1 – රු.19,060.00

කැරට් 22 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) – රු.152,500.00

කැරට් 21 ග්‍රෑම් 1 – රු.18,200.00

කැරට් 21 ග්‍රෑම් 8 (පවුම්1) – රු.145,550.00