ලෝක බැංකුවෙන් මෙරටට ඩොලර් මිලියන 150ක මූල්‍යාධාරයක්

ලෝක බැංකුවෙන් මෙරටට ඩොලර් මිලියන 150ක මූල්‍යාධාරයක්

ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 150 ක මූල්‍යාධාරයක් ලබාදීම සඳහා ලෝක බැංකුවේ විධායක අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දී තිබේ.

ඒ මෙරට ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවාවල ගුණාත්මකභාවය සහ ප්‍රයෝජනය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහායි.