වචනෙකින් හෝ ලිංගික හිරිහැර කළත් ඉදිරියේදී ලැබෙන දඬුවම්

වචනෙකින් හෝ ලිංගික හිරිහැර කළත් ඉදිරියේදී ලැබෙන දඬුවම්

වචනයෙන් හෝ ඕනෑම සන්නිවේදනයකින් ලිංගික හිරිහැර කිරීම හේතුවෙන් රටේ අපරාධ නීති වලට යෝජිත සංශෝධන යටතේ වරදකරු වුවහොත් වසර පහක් දක්වා සිරදඬුවමකට සහ දඩයකට යටත් විය හැකිය.

නුදුරේදීම පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත සංශෝධන වලට අනුව වින්දිතයාට වන්දි ගෙවීමට ද වරදකරුට සිදුවනු ඇත.

දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ යෝජිත සංශෝධන යටතේ, ‘ලිංගික හිංසනයට සමාන සන්නිවේදනයකට විද්‍යුත් මාධ්‍ය හෝ අන්තර්ජාලය හරහා ලිංගික අසභ්‍ය පණිවිඩ, ප්‍රකාශ, පින්තූර, ශ්‍රව්‍ය හෝ වීඩියෝ සම්ප්‍රේෂණය කිරීම, බෙදාහැරීම, ජනනය කිරීම, ප්‍රචාරය කිරීම හෝ ප්‍රකාශ කිරීම ඇතුළත් වේ.

වචන හෝ ක්‍රියාවන් භාවිත කරන ඕනෑම ශබ්දයක් හෝ අභිනයක් කිරීම, ඕනෑම වස්තුවක් ප්‍රදර්ශනය කිරීම, ලිංගික වර්ණ ප්‍රකාශ කිරීම සහ ලිංගික අනුග්‍රහය ඉල්ලා සිටීම හෝ ඉල්ලීම ඇතුළත් වේ.

යෝජිත සංශෝධන යටතේ, ඇතිවන හානිවලට මානසික කම්පන ඇතුළත් වේ.

යෝජිත සංශෝධන ගෙනවිත් තිබෙන්නේ කාන්තාවන්ට සහ ළමයින්ට සිදුවන ලිංගික හිංසනයන් පිළිබඳ පැමිණිලි වැඩිවීම සැළකිල්ලට ගනිමිනි.