සම්පන්තන්ගේ මහතාගේ මන්ත්‍රී ධූරයට කුහදාසන් නම් කෙරේ

සම්පන්තන්ගේ මහතාගේ මන්ත්‍රී ධූරයට කුහදාසන් නම් කෙරේ

දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආර්. සම්පන්තන් මහතාගේ අභාවයෙන් පුරප්පාඩු වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූරය සඳහා කදිරවේලු සන්මුගම් කුහදාසන් මහතා නම් කර තිබේ.

9 වන පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස ත්‍රිකුණාමලය මැතිවරණ කොට්ඨාසය සඳහා කුහදාසන් මහතා තෝරාපත් කරගත් බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරයි.

1981 අංක 01 දරණ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පනතේ 64(2) වගන්තියට ප්‍රකාරව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙත පැවරී ඇති බලතල අනුව මෙම පත්කිරීම සිදුකර තිබේ.

ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනය එම කොමිසම මඟින් මේ වන විට ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත.

කදිරවේලු සම්මුගම් කුගදාසන් මහතා අභාවප්‍රාප්ත හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආර්. සම්බන්ධයෙන් මහතාගේ පුද්ගලික ලේකම්වරයා වශයෙන් කටයුතු කර තිබේ.

ඊට අමතරව කුගදාසන් මහතා දෙමළ ජාතික සන්ධානය ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික් සංවිධානයේ සභාපති ලෙස මේ වන විටත් කටයුතු කරයි.