ඖෂධ වල උපරිම සිල්ලර මිල තීරණය කෙරෙන යාන්ත්‍රණයට අදාළව ගැසට්ටුවක්

ඖෂධ වල උපරිම සිල්ලර මිල තීරණය කෙරෙන යාන්ත්‍රණයට අදාළව ගැසට්ටුවක්

ඖෂධ වලට උපරිම සිල්ලර මිලක් තීරණය කිරීම සඳහා මිල යාන්ත්‍රණයක් සකස් කිරීමට අදාළව ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරී පනත සංශෝධනය කර තිබෙනවා.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා විසින් ඊට අදාළ නියෝග නිකුත් කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

ඒ අනුව, යම් නිශ්චිත ඖෂධයක, ඖෂධ මාත්‍රා ආකාරයට සහ ප්‍රබලතාවයට අදාළව උපරිම සිල්ලර මිලක් නිශ්චය කිරීම සඳහා වූ ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

විනිවිදභාවය සහ සාධාරණත්වය සහතික කිරීමේ අරමුණින් එම නියෝග නිකුත් කර ඇති බව වාර්තා වනවා.

ඒ අනුව, වෙළෙඳපොළ තුළ අලෙවි කරනු ලබන ඖෂධ වල උපරිම සිල්ලර මිල ගණන් නිර්ණය කිරීමට නියමිත අතර ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනය ද ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා.