දැවැන්ත ග්‍රාහකයක් පෘථිවිය අසලින් ගමන් කරයි

දැවැන්ත ග්‍රාහකයක් පෘථිවිය අසලින් ගමන් කරයි

මීටර් 27 ක් පළල දැවැන්ත ග්‍රාහකයක් පෘථිවිය අසලින් ගමන් කරනු ඇති බවත්, ග්‍රහකයේ ගමන් මඟ වෙනස් වී, එය පෘථිවියේ හැපුණොත්, මහා විනාශයක් වීමට ඉඩ ඇති බවත් ඇමෙරිකාව් නාසා ආයතනය පවසයි.

එසේ වුවත්, ග්‍රහකයේ ගමන් මඟ කිසිදු හේතුවක් නිසා වෙනස් නොවනු ඇති බවත්, පෘථිවියට එයින් කිසිදු අනතුරක් සිදු නොවනු ඇති බවත් නාසා ආයතනයේ විද්‍යාඥයෝ සහතික වෙයි.

තාරකා විද්‍යාඥයන් මෙම ග්‍රහකය නම් කර ඇත්තේ ‘2024කේ.එන්.1’ යනුවෙනි. ග්‍රාහකය පෘථිවිය අසලින් යනු ඇතැයි පැවැසෙන්නේ, පැයට කිලෝ මීටර් 16,500 ක වේගයකිනි.