ජනාධිපතිවරණය 2024 – ඩිජිටල් ජනමත විචාරණය

ජනාධිපතිවරණය 2024 ඩිජිටල් ජනමත විචාරණය

ලක්වාසි සියළුම දෙනාගේ මනාපය ලබාගැනීමට පහතින් ශෙයාර් කරන්න